Witamy na stronie Biblioteki Gminnej

                                       Uchwała Nr XII/61/2008 

                                       Rady Gminy Jeżów Sudecki       

                                       z dnia 13 lutego 2008 roku

 

W sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki oraz nadania jej statutu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - tekst jednolity z 2001 roku(Dz.U.Nr 142,poz.1591 ze zmianami);art.11 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach(Dz.U.z 1998 r.Nr 85, poz.539 ze zmianami)oraz art.13 ust.1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami)Rada Gminy Jeżów Sudecki uchwala, co następuje:

§ 1.Tworzy się Gminną Bibliotekę Publiczną Gminy Jeżów Sudecki z siedzibą w Jeżowie Sudeckim.

§ 2. 1.Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jeżów Sudecki działa na terenie Gminy Jeżów Sudecki.                                                     2.Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jeżów Sudecki prowadzi działalność przewidzianą ustawowo dla bibliotek, a w szczególności gromadzi i udostępnia zbiory biblioteczne mieszkańcom Gminy.

§ 3.1. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jeżów Sudecki jest  finansowana z budżetu Gminy.                                                        2.Działalność Biblioteki może być finansowana z wpływów z działalności statutowej, a także darowizn, zapisów i spadków oraz  innych źródeł.

§ 4. Nadaje się Statut Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Jeżów Sudecki w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżów Sudecki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                   STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

                                  JEŻÓW SUDECKI Z  SIEDZIBĄ W JEŻOWIE SUDECKIM

                                                                       Rozdział I

                                            Nazwa, teren działania instytucji kultury

§1. Gminna Biblioteka Publiczna, zwana dalej Biblioteką, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:                                                    

1.Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zmianami),   

 2. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (dz.U. z 1998 r. Nr 85,poz.539 ze zmianami),                          

 3. aktu utworzenia,   

                                                                                                 4. postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.1. Siedzibą Bibllioteki jest miejscowść Jeżów Sudecki, a terenem działania Gmina Jeżów sudecki w Województwie Dolnośląskim.             

                                             2. Organizatorem dla Biblioteki jest Gmina Jeżów Sudecki.                                 3. Biblioteka jest instytucją kultury utworzoną Uchwałą Rady Gminy.                            4. Biblioteka uzuskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru samorządowych instytucji kultury, prowadzonego przez Organizatora.

§ 3. biblioteka prowadzi punkty biblioteczne na terenie Gminy w następujących miejscowościach:                                                                                                         1. Filia w Dziwiszowie,                                                                                                 2. Filia w Siedlęcinie.

§ 4. Biblioteka używa pieczęci podłużnej o treści:" Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jeżów Sudecki z siedzibą Jeżów Sudecki ul. Kręta 27 "

                                           Rozdział II                                                                                                    Zakres działalności biblioteki

§ 5.1. Podstawowym zadaniem Biblioteki jest zaspakajanie i rozwijanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.                                                                                                           

 

 

                                                         POSTANOWIENIE

 

1. Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Jeżów Sudecki jest Samorządową Instytucją Kultury służącą rozwijaniu i zaspokajaniu  potrzeb edukacyjnych , informacyjnych i kulturalnych.

2. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne w :

    - fili Siedlęcin ul. Długa 22

    - fili Dziwiszów 

3. Czytelnicy mają wolny dostęp do książek i czasopism bierzących.

4. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

 

                   REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI

 

1. Korzystanie ze zbiorów jest bezpłatne.

2. Prawo do korzystania z biblioteki mają wszyscy mieszkańcy zamieszkali na terenie Gminy Jeżów Sudecki.           

3. Osoby pełnoletnie przy zapisie obowiązani są do :

   a) okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

   b) złożenie na karcie zapisu zobowiązania przestrzegania regulaminu korzystania ze zbiorów. 

    c) wyrazić zgodę na zbieranie , przechowywanie i przetwarzanie przez Bibliotekę danych osobowych, które wykorzystywane będą w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek.            

4. Za czytelników niepełnoletnich odpowiedzialność spoczywa na rodzicach lub opiekunach prawnych. 

5. Czytelnik zobowiązany jest powiadomić Bibliotekę o zmianie adresu, miejsca pracy lub adresu.

6. Czytelnik jednorazowo może wypożyczyć do 4 woluminów na okres nie dłuższy niż jeden miesiąc.

7. Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko na miejscu.

8. Do czasopism bierzących czytelnik ma wolny dostęp. 

9. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książek, powinien dobrze zabiezpieczyć je przed wszelkimi uszkodzeniami i przed zniszczeniem. 

10. Czytelnik powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem,uszkodzenie należy zgłosić bibliotekarzowi, gdyż ponosi odpowiedzialność za wszelkie nieujawnione uszkodzenia, a stwierdzone przy ich zwrocie.

11.Niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek pociąga za sobą następujące konsekwencje:

    a) upomnienie telefoniczne lub na piśmie

    b) sankcja finansowa (za każdy przeterminowany miesiąc 2 zł)

    c) czasowe lub stałe pozbawienie praw korzystania z Biblioteki

    d) jeżeli czytelnik zwraca książkę natychmiast po otrzymaniu pierwszego upomnienia nie pobiera się od niego opłaty za przetrzymanie książek

10. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu ksiązki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. 

11. Prośbę o przedłużenie można zgłosić osobiście , przez internet lub telefonicznie najpóźniej w dniu upływu terminu zwrotu.

11. Za zniszczoną lub zgubioną książkę czytelnik zobowiązany jest:

    a) odkupić nową książkę

    b) zapłacić stosowną kwotę odszkodowania

    c)ponieść w razie potrzeby koszty naprawy

12. na terenie Biblioteki obowiązuje bezwględny zakaz palenia tytoniu i spożywania alkocholu.

13. Skargi i wnioski można zgłaszać bezpośrednio do Kierownika Biblioteki. 

    

                                  OFERTA BIBLIOTEKI

 

 - zbiór literatury beletrystycznej i popularno naukowej

- bogaty księgozbiór podręczny

- wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu

- udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni

- pomoc w wyborze literatury na dany temat

- prowadzenie rezerwacji książek na zamówienie

- udzielanie telefonicznych i elektronicznych informacji o zbiorach

 - bezpłatny dostęp do internetu w celach edukacyjnych

 - dostarczanie ksiązek do domów osobom starszym i niepełnosprawnym

prowadzenie lekcji bibliotecznych

- udostępnianie kącika  czytelniczego dla dzieci

BIBLIOTEKA OTWARTA JEST NA WSZELKIE KONSTRUKTYWNE PROPOZYCJE

 

                        DARMOWY INTERNET W BIBLIOTECE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETU W BIBLIOTECE :

             Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do celów edukacyjnych 

biblioteka umożliwia korzystanie z portali społecznościowych z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby chcące skorzystać z komputera w celach edukacyjnych.

1. Każdy czytelnik chcący skorzystać z komputera ma obowiązek zapoznania się z regulaminem. 

2.Użytkownik chcący skorzystać z komputera zobowiązany jest podać obsługującemu go bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko , nazwę programu i cel korzystania ze stanowiska. Powinien również okazać dowód tożsamości.

3. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera .

4. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wykorzystywanego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy ( może udzielić pomocy ,jeżeli aktualnie dysponuje czasem).

5. Utworzone przez użytkownika w pamięci komputera pliki lub foldery nie  podlegają ochronie i archiwizacji.

6. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje przerwanie korzystania z komputera.

7. Korzystanie z internetu jest bezpłatne.

8. maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 2 godziny.

9. Przy stanowisku może znajdować się jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach za zgoda bibliotekarza dwie osoby.

10. Użytkownik chcący skorzystać z dyskietki, płyty CD, dysku przenośnego lub innego zewnętrznego nośnika pamięci ma obowiązek sprawdzenia tego nosnika z programem antywirusowym.

11.Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.

12. Zabrania się otwierania stron internetowych o charakterze erotyczntm, wulgarnym, rażące uczucia innych osób lub dobre obyczaje.

13. Obowiązuje zakaz pobierania z internetu jakichkolwiek programów komputerowychlub plików bez zgody bibliotekarza.

14. Wszelkie stwierdzone, widoczne uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi przed podjęciem pracy z komputerem.

15. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie pracy przy komputerze, należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić usterki bibliotekarzowi.

16.Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu komputerowego oraz oprogramowania odpowiada finasowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekuni prawni.

17. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia w następstwie, których biblioteka poniesie straty korzystający z komputera zostanie pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.

Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza, jak również wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawnych. 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

biblioteka.jezowsudecki.pl © 2017 - 2019
Tworzenie stron Jelenia Góra
Projekt i wykonanie